Spring naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Direct Auto Kopen B.V., zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69596042, en de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever kan zich alleen op afwijkingen c.q. aanvullingen van deze algemene voorwaarden beroepen, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Direct Auto Kopen B.V., voor de uitvoering waarvan door Direct Auto Kopen B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Direct Auto Kopen B.V. en de koper/opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien Direct Auto Kopen B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent zulks niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Direct Auto Kopen B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – De aanbieding

De aanbieding van Direct Auto Kopen B.V. wordt mondeling/schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende maximaal 14 dagen van kracht, mits expliciet is overeengekomen dat de auto gereserveerd wordt. Daarna vervalt het aanbod van rechtswege. Wanneer niet expliciet wordt overeengekomen dat de auto wordt gereserveerd, is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd tijdens de termijn voor aanvaarding de auto aan een derde te verkopen, zolang het aanbod niet expliciet is aanvaard.

 

Artikel 3 – Prijswijzigingen/stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

 

Artikel 4 – Aanbetaling

1. Een overeengekomen aanbetaling zal niet hoeven te worden terugbetaald indien de koper besluit niet tot koop over te gaan, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bepalingen van artikel 6:236 en 6:237 BW.

2. Een aanbetaling door koper aan Direct Auto Kopen B.V. verplicht de koper om het volledige aankoopbedrag te voldoen omdat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen en door de aanbetaling wordt bevestigd.

 

Artikel 5 – Levering, risico’s, (op)leveringstermijnen

Tot het tijdstip van feitelijke levering is de auto voor rekening en risico van Direct Auto Kopen B.V.. De koper is verplicht de auto bij aflevering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele reclames direct kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde auto wordt geacht te zijn aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt en deugdelijk en akkoord wordt bevonden. De eventueel in te ruilen auto wordt pas eigendom van Direct Auto Kopen B.V. zodra de feitelijke levering daarvan aan Direct Auto Kopen B.V. heeft plaatsgevonden. Tot aan dat tijdstip is de in te ruilen auto voor rekening en risico van de koper, en komen alle kosten voor diens rekening, waaronder tevens begrepen de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede de schade die wordt veroorzaakt wanneer koper niet of niet tijdig het complete kentekenbewijs kan inleveren.

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, magazijn of terrein van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

3. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

5. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.

6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken en/of de materialen, onderdelen etc. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan/ te stallen. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag/stalling in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag- en/of stallings)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 6 – Stallingskosten

Indien de koper/opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum of datum waarop de auto na reparatie gereed is niet heeft afgehaald, is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd een vergoeding van € 50,00 exclusief BTW per dag aan stallingskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 – Annuleringskosten

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd, indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, waarbij Direct Auto Kopen B.V. het recht heeft aan koper/opdrachtgever 25% van de koopsom in rekening te brengen. De koper/opdrachtgever is gehouden om binnen één week na de annulering, die louter en alleen schriftelijk kan plaatsvinden, voornoemde schade te voldoen. Indien de koper/opdrachtgever binnen 7 dagen de betreffende schadevergoeding niet heeft voldaan, heeft Direct Auto Kopen B.V. het recht om de koper/opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat nakoming van de gesloten overeenkomst wordt verlangd, in welk geval de koper/opdrachtgever geen beroep meer kan doen op de annulering.

 

Artikel 8 – Retentierecht

Direct Auto Kopen B.V. kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien de opdrachtgever de kosten van werkzaamheden aan de auto niet of niet volledig voldoet, ook indien het kosten van eerder door Direct Auto Kopen B.V. verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig betreft of indien opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Direct Auto Kopen B.V., uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 9 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht uitdrukkelijk heeft verzocht en indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met eventuele garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de schadeclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Direct Auto Kopen B.V., zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen en andere geleverde nieuwe zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur is verstrekt.
2. Op gebruikte auto’s verleent Direct Auto Kopen B.V. geen garantie, tenzij Direct Auto Kopen B.V. uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven omtrent een in onderling overleg afgesproken garantietermijn.

Op los geleverde gebruikte onderdelen c.q. andere gebruikte zaken wordt door Direct Auto Kopen B.V. nimmer garantie verstrekt.

Uitgesloten van garantie zijn:

– defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in opdracht van Direct Auto Kopen B.V. zijn verricht;
– reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten;
– schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper/opdrachtgever mochten ontstaan;
– schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

Bij een beroep op garantie door koper/opdrachtgever dient te allen tijde contact met Direct Auto Kopen B.V. te worden opgenomen, en vervalt iedere aanspraak op garantie, indien en voor zover Direct Auto Kopen B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij Direct Auto Kopen B.V. uitdrukkelijk toestemming verleent tot reparatie elders.

 

Artikel 11 – Betaling

1. Door koper/opdrachtgever aan Direct Auto Kopen B.V. verschuldigde bedragen dienen contant te worden voldaan bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Direct Auto Kopen B.V. aangegeven bank- of girorekening.

2. Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd over de niet en/of niet tijdig betaalde bedragen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien en voor zover partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt aangemerkt vanaf 14 dagen nadat de koper/opdrachtgever door Direct Auto Kopen B.V. is aangemaand om te betalen.

3. Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Dit betreft zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Direct Auto Kopen B.V. in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander aan wie zij de opdracht tot invordering van het verschuldigde bedrag verstrekken. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij Direct Auto Kopen B.V. aantoont dat de werkelijke kosten hoger zijn, met een minimum van € 350,00.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Direct Auto Kopen B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Direct Auto Kopen B.V., totdat koper alle verplichtingen uit de met Direct Auto Kopen B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Direct Auto Kopen B.V. geleverde, dat in gevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de koper/opdrachtgever niet worden doorverkocht en mag ook nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper/opdrachtgever is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.

3. De koper/opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Direct Auto Kopen B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper/opdrachtgever verplicht om Direct Auto Kopen B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Tevens is koper/opdrachtgever gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, bij een eventuele uitkering van de verzekering is Direct Auto Kopen B.V. gerechtigd tot deze penningen.

4. In het geval Direct Auto Kopen B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Direct Auto Kopen B.V. en door Direct Auto Kopen B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden alwaar de eigendommen van Direct Auto Kopen B.V. zich bevinden, en deze terug te nemen.

 

Artikel 13 – Overmacht

Tekortkomingen van Direct Auto Kopen B.V. kunnen haar niet worden toegekend indien deze te wijten aan overmacht. Onder overmacht worden onder andere situaties verstaan die niet aan de schuld van Direct Auto Kopen B.V. te wijten zijn, alsmede situaties die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt onder andere en in ieder geval verstaan: oorlog, terroristische acties, mobilisatie, onrusten, epidemieën, overstromingen, extreme weersomstandigheden, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in/respectievelijke beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven c.q. andere toeleveranciers, brand, machinebreuk, bedrijfsstoring, stakingen, uitsluitingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, belemmeringen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen etc.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens

Direct Auto Kopen B.V. is gerechtigd de gegevens van koper/opdrachtgever aan derden ter beschikking te stellen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft, zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing activiteiten, wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij Direct Auto Kopen B.V. aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 15 – Meldingen contante betalingen

Artikel 15.1 – WWFT

1. In het kader van de WWFT is Direct Auto Kopen B.V. verplicht te beschikken over de identiteitsgegevens van koper/opdrachtgever en deze ook te controleren. Tevens is Direct Auto Kopen B.V. gehouden de betreffende gegevens vast te leggen en ten minste vijf jaar te bewaren.

2. Direct Auto Kopen B.V. is op grond van de WWFT verplicht een melding te doen indien Direct Auto Kopen B.V. vermoedt dat de transactie verband houdt met wiswassen of terrorismefinanciering. Daarnaast dient Direct Auto Kopen B.V. altijd melding te doen als bij verkoop van een auto een bedrag van € 25.000,00 of meer in contanten wordt voldaan. Direct Auto Kopen B.V. is gehouden een dergelijke ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Direct Auto Kopen B.V. mag koper/opdrachtgever niet op de hoogte stellen van het feit dat Direct Auto Kopen B.V. een melding heeft gedaan.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Direct Auto Kopen B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen Direct Auto Kopen B.V. en de koper/opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Direct Auto Kopen B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

× Hoe kunnen we je helpen?